és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Implicada en la Política de Sostenibilitat del Grup Cementos Molins al qual pertany, Propamsa té definits els següents principis bàsics; en termes econòmics, ambientals i socials:

  • Garantir la competitivitat de l'Empresa i la rendibilitat econòmica sostenible a llarg termini tot promovent la gestió integral i responsable de la cadena de valor.
  • Minimitzar l'impacte ambiental de totes les activitats de l'Empresa, impulsant l'eficiència productiva, així com l'optimització en l'ús dels recursos naturals.
  • Maximitzar la creació de valor compartit amb els nostres grups d'interès, tot promovent el desenvolupament i la millora de la qualitat de vida de les comunitats de la societat en general.

Construcció Sostenible

Específicament enfocada al suport i al desenvolupament de la construcció sostenible, Propamsa focalitza els seus esforços en desenvolupar productes que contribueixin a:

  • L'augment de l'eficiència energètica dels edificis
  • L'augment de la vida útil dels productes i les solucions constructives
  • La reducció de l'ús de recursos energètics durant la fabricació i la posada en obra dels materials
  • L'augment de la seguretat i la salut dels seus empleats, clients i conjunt de la societat.